ผู้เขียน: Chris

Buying A Car Soon? Try These Tips First!

TIP! You do yourself a great disservice if you fail to negotiate a price lower than sticker. You should not need to pay the car’s full retail price.

Even if you’ve failed to get a good deal on a car in the past, the situation is about to change. You just need to know to negotiate effectively. You no longer have to just accept a dealer’s offer.

TIP! Get a loan for a car online prior to going to a dealership. A big reason why the process of buying a car takes a long time is because they have to run your credit and find a lender.

Before you start shopping for a new car, you have to know certain things about what you need.How much do you willing to spend? How big does your car need to be for the amount of people are you need to transport? What mileage are you want? Do you need four doors or will two doors? Make a list of all the qualities you want your car.

If the dealership says no, then walk away from the deal.

You should never pay the full sticker price for your next car. This number is not an accurate reflection of what each dealer thinks the car is worth.

You don’t want to rush yourself into purchasing a deal. You should allocate at least an entire afternoon.If you have other obligations, don’t hesitate to leave and return later.

TIP! Don’t go car shopping by yourself unless you are certain you have excellent sales resistance. Take someone you trust, and have them negotiate for you.

Do not talk about trade-ins, incentives or down payments until you already have a price commitment on the car of your choice. These different things should be deducted from that bottom line price. You can get a much better price this way.

TIP! Shopping for a new automobile can be an exciting, but exhausting, experience. With a few mouse clicks and searches, you can comparison shop to find your best options without even leaving your house.

Don’t assume that you necessarily have to only buy from dealerships. You might be shocked to find the vehicle you want from a person selling their car privately. You can find a great car at a private owner.

TIP! Check out an auto show to help figure out what makes and models would be good for you. These shows provide you with an opportunity to research and compare many vehicles side-by-side.

Most salespeople have monthly goals or quotas they need to meet. Use this system to your advantage by shopping for a car toward the end of the month. Salesmen who are missing a few sales will want to increase their totals. This will give you have more room for lowering the asking price.

Try to shop for your vehicle towards month’s end. Most car dealers have monthly quotas they are trying to meet at this time.

TIP! You should have your number in mind before

Continue reading

Car Shop With Confidence – Try These Tips!

TIP! Get your car loan online before you even walk into a dealership. Not having this information can cost you a lot of time and energy.

Car shopping is one of the many responsibilities adults have to deal with every once in awhile. While it is generally fun, the prices can make it intimidating unless proper research is done beforehand. Continue reading to get great advice on how to ease this process.

TIP! When negotiating, focus on the price of the car overall, not just the monthly payment. The dealer can set the monthly payments at any amount, but this will extend your terms, resulting in a very high purchase price.

When you go car shopping, it’s important that you are aware of your needs beforehand. How much money can you afford? How many passengers do you need to fit into the car? What kind of gas mileage you’ll need? Do you want a car with two or will two suffice? Make a list of all the qualities you want in your car to have.

TIP! Before buying a used car from a dealership, ask to have it looked over by a third-party mechanic. If the seller or dealer declines, take your business elsewhere.

You can save a lot by negotiating and asking for a price lower than sticker. It is never smart to pay sticker price for a vehicle. These prices are high in order to give some money to play around with in order to make a deal.

Safety features are essential for your next vehicle. Anti-lock brakes are a must. Safety is important because you will spend much time in this car.

TIP! Make sure you’re able to be inside the dealership for hours when you’re car shopping. Don’t go car shopping if you’re pressed for time.

Call your bank about financing you need for the vehicle you are interested in. This ensures that is good for your security. Though dealership finance departments may be able to secure a lower rate for your car loan, it’s still wise to know what the interest rates will be prior to shopping.

TIP! Ask your friends for tips and advice. Are they happy with the car choices they made? Are they feeling buyer’s remorse and wish they had gone in a different direction? Have they heard anything about other cars that are on the market? When you would like to purchase a vehicle, this is one method of getting some important information to get you started.

Don’t feel that you necessarily have to buy from dealerships. You might be surprised to find that the car you want from a private owner or small lot. You should use your newspaper or sales pad to find a great car at a private owner.

TIP! As you shop for your car, think about fuel economy. For instance, it might seem good to buy a car with a V-8 engine that has a towing capacity.

Most salespeople have monthly goals or quotas they need …

Continue reading

Steps You Should Know When Buying A Car

TIP! Before you leave to shop for a car, it is essential to understand your true needs. You need to know your budget.

You deserve to have had the best car for a great price. You will now be reading over things that can help you score the right deal when searching to buy a new or used vehicle.

TIP! Get a loan approved before going to a dealership. Much of the delay that arises during car shopping results from the credit checks and financing hassles that take place.

Before you start shopping for a new car, it is essential to understand your true needs. How much do you willing to spend? How many passengers do you need the car to seat? What sort of fuel economy are you interested in? Do you want a four or something a bit smaller? Make a list of all the things that you want in your car to have.

TIP! Before you visit a dealership, look at the car prices online. Do not visit a dealership until you know which car you are interested in purchasing.

Do some online window shopping before going to a dealership. You should only go to a dealership when you have made the make and model of the car that you intend to purchase. You should search online to find which car might be the best choice for you, the safety records and other information that a dealer will not discuss.

TIP! Research both your car and your dealer before negotiations. This helps you prepare yourself for the negotiation phase.

You can save a lot of money by doing an Internet search. After you identify the car you want, you can visit the dealer and make your purchase. If the dealership is close, try going to save more money.

Figure out the financing before shopping for a car. You can do this through your bank. You might get a better interest rate by doing this.

If your dealer does not want to do this, shop somewhere else.

TIP! Bring someone along on your car shopping day. They can be an extra set of ears, along with being more reasonable about leaving when hearing a deal that doesn’t benefit you.

If you’re buying your vehicle through a private party, have your mechanic take a look at the car before you buy it. If the owners deny this, then it’s probably best to avoid it. There may be extensive problems associated with the owner is trying to hide. You need to know about any preexisting conditions before purchasing.

Sticker Price

You do not need to pay a car’s sticker price. The sticker price is certainly not set in stone.

When you go car shopping, do not look at vehicles above your price range.

Test drive any car before you buy.

Try and purchase your new vehicle towards the month’s end. Most salespeople have a certain quota they would like to reach for each month.

TIP! Read before you sign. Read

Continue reading

Car Shopping Advice Everyone Should Know

TIP! Bring a friend with you to buy your car. They can help discern the situation, and they can fill in whichever gaps aren’t your strong points.

Car dealerships can be both exciting and exciting. Research and knowledge can help you end up happy after your purchase.Use the advice offered below to help you with your next automobile.

TIP! Expect that car shopping will take a good chunk of time. You don’t want to rush or feel rushed.

Don’t let a salesperson talk you into purchasing a vehicle that you can’t afford. Many people are smooth-talked into buying sports car because salespeople say the person looks good in it. Remember that the commissions they will make if they sell you an expensive vehicle.

TIP! Budget setting is to be done before you arrive on the lot. Keep your budget price in mind, and don’t let the salesman sell you a car that costs more than you want to pay.

Check online before you start working with a dealership. You should only go to a dealership when you are sure about the determination regarding the vehicle you intend to purchase. You should search online to find which car might be the best choice for you, which cars are the safest and other things that a dealership won’t tell you.

TIP! When purchasing a new car, try purchasing something that will cost you less in gas. You may be yearning for a big V-8 you can use to tow things.

You can save a lot of money by doing an Internet search. After you find a great deal on the car of your dreams, either visit the dealership in person or ask another dealer to get the car on your behalf. If the dealership is close, think about going there yourself in order to realize the most substantial savings.

If the dealer won’t let you do this, go somewhere else.

TIP! Most salesmen will have monthly goals or quotas to make. Use this system to your advantage by shopping for a car at the end of the month.

You don’t want to feel rushed and commit to a deal you’re not really comfortable with. You should allocate at least an entire afternoon.If something comes up that you need to attend to, think about leaving and coming back later.

Test drive any car before you buy.

TIP! Bring someone with you. They will allow you to see mistakes so you’re not making a decision based on emotion.

Safety is an important feature you are shopping for a new vehicle. Anti-lock brakes or ABS are an absolute must for any car.Safety is important since you will spend much time in this vehicle a lot.

TIP! Have a firm price in your mind before you set foot in an auto dealership. This number should reflect the amount you want to spend and the value of whatever car you want to buy.

Call your bank to see if you can get the financing ahead of your …

Continue reading

What You Need To Know About A Car Purchase

TIP! Before you leave to buy a car, you have to know certain things about what you need. How much of a budget do you have to work with? How many passengers do you need to drive around? What are the miles per gallon that you desire? Two doors or four? Write out your wish list, and take it to the dealership with you.

Buying a new car can require a lot of work! It can be hard to determine the options that you really need and what is luxury. Use the information you learn from this article to make an intelligent car shopping.

TIP! Make sure that you have your loan in place beforehand. One reason car purchases take so long is because of the whole financial part.

Get a car loan for a car online prior to going to a dealership. If you have a loan when walking in, then the process will be a lot easier.

TIP! Look online for a great deal. Don’t bother with a dealership unless you know exactly what you want.

Get your financing in order before you visit a dealership.Go to your local credit union or bank to talk in person. You will get a better interest rate by doing this.

TIP! Set up financing for your vehicle prior to visiting the dealership. This can be achieved at your local credit union or your preferred bank.

Research any dealership you are considering before making an offer. You are sure to have more room for negotiation if you already know how they typically do business. Reading consumer reviews can also give you a good way to avoid scams or pitfalls.

TIP! Prior to getting a used vehicle from a dealership, be sure to ask a third party mechanic to look at it. If a dealer will not let you bring your own mechanic, go somewhere else.

Know what kind of vehicle you are looking for before going to a dealership. You should look it up on the Internet and be more educated about what you make your decision. This also give you know how much you should really be paying for a specific vehicle.

Monthly Payments

TIP! Do not buy a car without test driving it. Even if you’ve already test driven this exact brand and model, you must know if it drives well.

When negotiating, do not focus on the monthly payments, but on the total purchase price at the end of the terms. Dealers are able to get any car into a particular monthly payment level, but it will just increase the total price you pay. Negotiate the best overall deal for the car. Then you can figure out what the monthly payments will be.

TIP! You should not make a deal you are not sure about. You may be able to find what you want from a private seller or a smaller dealership.

Call your bank to see if you can get the financing ahead of your purchase. This is …

Continue reading

How To Shop For A Car

TIP! Never succumb to the salesperson’s tactics by agreeing to purchase a vehicle priced beyond your budget. Many people get hoodwinked into buying a sports car because salespeople say the person looks good in it.

There are people who like to shop for cars, yet others find it full of stress and rather unpleasant. If you think that it’s going to be hard to find a car, you will benefit from learning more about the process. Use the information in this article to feel confident when you gain confidence for your car shopping experience.

TIP! Search online for some great deals. Searching on the Internet can literally save you thousands of dollars at times.

Do some online car shopping ahead of time. You really ought to set foot on a dealership when you are sure about the make and model of the car that you want. You should look online and research the makes and models that are most suitable for you, which cars are the safest and other things that a dealership won’t tell you.

TIP! Have some company escort you when shopping for a new car. They can be an extra set of ears, along with being more reasonable about leaving when hearing a deal that doesn’t benefit you.

Get your financing in order before you visit a dealership.You can talk to a bank in order to secure the funds. You might get a better interest rate by doing this.

TIP! Speak with your loved ones to see if they’ve heard anything good. How do they feel about their current vehicles? How well would they say the car has held its value? Have they heard anything interesting from their friends and family? If you are getting ready to buy, this is one of the best ways to get started.

If you are considering buying a vehicle from a private seller, have your mechanic take a look at the car before you buy it. If the owners don’t allow this, this is cause for real concern. There could be problems the owner is trying to hide. You want to buy into these without being aware of them first.

Safety features are important feature you are shopping for in your new vehicle. Anti-lock brakes are a must. Safety is important since you will be in this car.

Test Drive

TIP! Look into the vehicle’s safety features. It is essential to have anti-lock brakes.

Test drive a car is essential. Even if you know what vehicle you want, test drive it for a few minutes. There is no substitute for the feeling of driving the car.You may find out that the car has a rougher ride and handling are not as smooth as you had expected.

TIP! Try shopping online. You will be able to locate nearly any car you want on the Internet.

Go to the auto show to find out which cars you are interested in. This is a great opportunity to look over many different cars and what …

Continue reading

Find The Car Of Your Dreams With These Tips

TIP! If you can’t afford a car, don’t let the salesperson talk you into buying it. Many people get hoodwinked into buying a sports car because salespeople say the person looks good in it.

Have you had the experience of looking for a new car only to end up feeling frustrated and overwhelmed by the process? You probably just needed to be educated in how the whole buying process better. This article helps make car purchases a great start.

TIP! You need to know as much as you can before buying a car. You will have much more room for negotiation if you know their strategies.

If you are considering buying a vehicle from a private seller, make sure you get your mechanic to look at it prior to buying it. If the owners won’t allow this, it should be a red flag. There may be extensive problems that can be expensive to repair. You don’t want to buy into these without knowing more.

Don’t pay full price.The salesperson knows they are not expect anyone to pay the sticker price.

When shopping for a vehicle, never pay more than your budget allows, no matter what the dealer tells you.

TIP! The test drive is one of the most important steps in the process of car shopping. Even if you’ve test driven something similar, make sure to test drive the car you’re looking at now.

When shopping for a car, take into consideration the fuel economy of the vehicle and the impact it will have on your budget. You may be yearning for a V-8 you can tow things.

TIP! Consider the mileage a car gets before buying it. For example, it may seem like a good idea to purchase a V-8 with towing capability.

Call the bank to see if you can get the financing ahead of your purchase. This is just for your security. You can often get better financing from the dealer, but it’s best to know before deciding.

TIP! If you are in the market for a new car, you should call your bank before shopping and make sure you can get a loan. This is vital for your security.

Do not think that purchasing from a dealership. You might be shocked to find the car you want is readily available from a person selling their car privately. Check out the classified ads in classifieds to find cars for sale near you.

TIP! A test drive needs to be taken. Don’t be so pressed for time that you skip this part.

You will access to a wider selection of cars for sale online. Do not visit a dealership until you have learned everything there is to know about your options. You can find all kinds of stuff out as much information as you would like to know by searching online.

TIP! Rent different cars you like. If you need to know what a car really feels like, go to a rental place so you can test drive

Continue reading

Don’t Stress About Buying A New Car, Keep on Reading

TIP! Do not let the car dealer talk you into buying a car that is not within your budget. A lot of people are swayed into buying a sports car by a salesperson.

The process of buying a new or used vehicle is one many would prefer to skip altogether. Some people lack knowledge about automobiles, while others feel scammed because they are so well educated.

TIP! Get a car loan before you go shopping. Part of the reason it takes so long when you buy a car is that they must check your credit score and secure a lender.

When you go car shopping, you need to understand what you require. How much money can you willing to spend? How big does your car need to be for the amount of people you going to be driving around?How many miles to the gallon are you like? Do you want a two-door car or more doors? Make sure to jot down all the things that you want your car to have.

TIP! Take into consideration the overall price that you are going to pay. The dealer can set the monthly payments at any amount, but this will extend your terms, resulting in a very high purchase price.

You do yourself a great disservice if you refrain from negotiating the price lower than sticker.It isn’t necessary to pay the sticker price on a car. Sticker prices are intentionally marked up so that the dealer has room to negotiate.

If a dealer does not want to allow this, leave.

Bring a friend on your car. This can be any relative, spouse or friend.

TIP! Be fully aware of the quota system most car dealers work on in order to make a living. If you go car shopping at the end of the month, you will be able to get some interesting deals.

When you’re looking for a vehicle, take into consideration the fuel economy of the vehicle and the impact it will have on your budget. You may be yearning for a big V-8 that can use to tow things.

TIP! Do not allow yourself to be intimidated or bullied into making a purchase. Walk out and do not return.

Call the bank about financing ahead of your purchase. This is just for your own good. You can often get better financing from the dealer, but it’s best to know before deciding.

TIP! Look around online for prices on cars near where you live. This will give you the best possible deal, which could save a lot of money.

Never discuss down payments, what you have down, or what you want until you have a price ironed out.These things should all be subtracted from the rock bottom price. You will probably get a much better price if you do it this way.

TIP! Never accept a new car price quote based solely on your impression of your old car’s value, but rather do a bit of independent research about your trade-in prior

Continue reading
ขับขี่รถฝ่าฝน

ทำอย่างไร เมื่อคุณต่องขับรถเวลาฝนตก ???

สู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วประเทศไทย บางวันฝนลงหนักแทบจะตลอดวัน ซึ่งคนไม่ใช่น้อยบางทีอาจจำเป็นต้อง ขับขี่รถฝ่าฝน ไปทำงานในเวลาเช้าหรือกลับไปอยู่บ้านในตอนค่ำ เราก็เลยมีคำแนะนำ ทำถ้าเกิดจำต้องนั่งอยู่หลังพวงมาลัยในขณะฝนตก เพื่อหลีกเลี่ยงกับอุบัติเหตุที่บางทีอาจเกิดขึ้นได้

  • ลดความเร็ว แน่ๆว่าฝนตกทำให้ถนนหนทางลื่นอยู่แล้ว สิ่งที่ควรจะทำเป็นการลดความเร็วลงมาเพื่อปกป้องรถยนต์เสียหลักลื่น ทั้งยังการลดความเร็วมาอยู่ในระดับที่พอดีจะช่วยทำให้คุณเลี่ยงการเบรกฉับพลันได้ จดจำไว้ว่าถนนหนทางที่ลื่นจะก่อให้ระยะเบรกเยอะขึ้นนั่นเอง
  • เว้นระยะห่าง จากที่จำเป็นต้องอยู่ห่างจากคันหน้าประมาณ2 วินาทีในยามที่ถนนหนทางแห้ง เมื่อฝนตกขึ้นมาคุณควรจะเว้นระยะห่างเป็น 3-4 วินาที วิธีการที่ก็ไม่ยากแค่เพียงพิจารณาจุดที่รถยนต์คันที่อยู่หน้าเราเคลื่อนผ่าน บางทีอาจจะเป็นหลักกิโลเมตรหรือเสาไฟ แล้วก็นับเลขไปเรื่อยจนถึงรถยนต์ของคุณเคลื่อนผ่านตรงจุดๆนั้น ก็ให้หยุดนับ ราวๆนี้
  • อย่าขับตรงแอ่งน้ำขัง ถ้าเกิดคุณต้องใช้ความเร็วสูงแล้วขับฝ่าแอ่งน้ำขังจัดว่าอันตรายอย่างยิ่งๆด้วยเหตุว่ารถยนต์จะสูญเสียการควบคุมอย่างราบรื่น แน่ๆว่าระบบควบคุมเสถียรภาพของรถยนต์ก็สามารถช่วยในประเด็นนี้ได้ แม้กระนั้นไม่เป็นอันตรายไว้ก่อนก็ดีแล้วกว่าไม่ใช่หรือ
  • เปิดไฟหน้ารถยนต์ ยิ่งฝนตกหนักยิ่งควรจะเปิด เนื่องจากจะมีผลให้รถยนต์คันอื่นสามารถประเมินความเร็วรวมทั้งระยะห่างจากคันของคุณได้ ช่วยทั้งยังในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเลนเดินรถ การเบรกต่างๆยิ่งถ้าหากทัศนวิสัยแย่มากๆก็บางทีอาจเปิดไฟตัดหมอกช่วยได้
Continue reading

Best Tactics To Use When Car Shopping

TIP! Don’t be persuaded to sign for a car that your budget cannot afford. Many people get hoodwinked into buying a sports car because salespeople say the person looks good in it.

Car shopping is a subject that just about everyone must do from time to time. Although this can be very exciting, the size of the investment can make the process stressful unless the shopper does some legwork ahead of time. Keep reading for some ideas that can help you to smooth out the process.

TIP! Negotiating helps to save you a lot of money towards your purchase. You shouldn’t ever have to buy a car at its advertised price.

You do yourself a great disservice if you refrain from negotiating the price of the car. You must not need to pay for the car’s full retail price. These prices are purposefully high to allow negotiating room for the seller.

Bring a friend on your shopping day.This person can be anyone, relative or spouse.

TIP! A mechanic of your choosing should always inspect a used vehicle prior to purchase. If the seller or dealer declines, take your business elsewhere.

You do not have to be rushed when trying to get comfortable about a deal that is not good. You need at least a full afternoon. If you have other obligations, you can always come back.

When purchasing a new car, consider how the vehicles fuel economy will affect your budget. You may be yearning for a big V-8 that can use to tow things.

Don’t drive your really expensive car to the dealership. Once salespeople see your expensive vehicle, they will be less likely to make any deals with you.

TIP! Prior to purchasing a car, test drive it. It’s important that you find out if the car drives properly, even if you’ve driven this exact model before.

Test drive the vehicle without fail.No matter how perfect the car looks, you still need to test it yourself. There is nothing that can replace the actual experience of driving the car. You may find that the car has a rough ride or is just not what you anticipated.

You may be unable to find the car you desire. Not having heated seats should not make much of a difference in your driving experience.

TIP! Don’t drive your really expensive car to the dealer when you’re looking to buy another car. Once they see what you are driving, they will be less likely to make any deals with you.

When you found a car that you’d like to look at, go over it with a fine-toothed comb. Look for dings and flaws on the car. Look inside for upholstery and carpeting issues. Keep in mind that it’s yours when you have made a purchase.This includes any and all damage

TIP! Never commit yourself to buying only from dealerships. You will probably find it surprising that a vehicle you need is already being offered by someone privately.

Not all salespeople or dealerships …

Continue reading